Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

DSC_1087

Με 69 θέματα στην Ημερήσια Διάταξή του συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στo Πανόραμα (Σαμανίδη 21), το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

Α/Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Γνωμοδότηση ΔΣ σχετικά με την πρόταση για τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Εξοχής ως προς τη ρυμοτομία (κατάργηση προκηπίου) στο οικόπεδο 8, ΟΤ 2.
2. ΕΞΕΤΑΣΗ αιτήματος ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ της υπ’ αριθμ. 379 / 14-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ. Σ. & ΑΚΥΡΩΣΗΣ της υπ’ αριθμ. Α-01 / 55701-2013 / 06.05.2014 Άδειας Παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου για Αποκλειστική Στάθμευση Ι.Χ. οχήματος παρά το κράσπεδο της οδού ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ στην Δημ. Ενότ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

3.

Έκδοση απόφασης σχετικά με την υπ΄αριθ.1/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας με τίτλο « Διατύπωση γνώμης για μεταφορά στάσης «Κοιμητήρια ΠΥΛΑΙΑΣ» ΤηςΛ.Γ. 58- Βενιζέλου/ Πανόραμα/ διασταύρωση Χορτιάτη της Δ.Ε. Πυλαίας.

4.

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Διάθεσης Απρόβλεπτων Δαπανών του έργου με αριθμ. 77/2014 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Αποκατάσταση-βελτίωση βατότητας μη ασφαλτοστρωμένων δρόμων 2014»12.625,61€,

5.

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας 2015»

6.

Έγκριση της κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής ενότητας Πανοράματος 2015» με αριθμ.μελέτης 3/2015. 

7.

Έγκριση της κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής ενότητας Πυλαίας 2015» με αριθμ.μελέτης 2/2015.

8.

Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής, προδιαγραφών εκπόνησης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης μελέτης ύψους 49.643,87 € συμπερ. ΦΠΑ, με τίτλο «Μελέτες για την ενίσχυση της ασφάλειας της οδού Ζάκα στη Δ.Ε. Πανοράματος» (αρ. μελ. 6/2015) και καθορισμός τρόπου ανάθεσης.

9.

Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Ελαιορέματος» 
10. Έγκριση της καταβολής δαπάνης ποσού 39.988,23 € για την τμηματος της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με αρ. 0407004 – ΟΤ 8 ΔΚ Εξοχής σε εκτέλεση της με αρ. 670/2014 απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης και των δικαστικών εξόδων είς βαρος του ΚΑ 02.30.7111.001 [ Αποζημιώσεις γης Εξοχής ]
11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Διάθεσης Απρόβλεπτων Δαπανών του έργου με αριθμ. 76/2014 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Σημειακές παρεμβάσεις – κατασκευές για την βελτίωση ασφάλειας οδών»12.630,56€ 
12. Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών με τίτλο ‘’Συντήρηση υπαρχόντων συντριβανιών Δ.Ε. Πυλαίας’’ (αρ. μελέτης 7/2015) , προϋπολογισμού 5.000,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής »

13.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθεια οικοδομικών υλικών απαραίτητων για την κάλυψη αναγκών συντήρησης κτιρίων και υπαίθριων χώρων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη» με αρ.μελ. 53/2013

14.

Έγκριση της κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής ενότητας Χορτιάτη 2015» με αριθμ. μελέτης 4/2015

15.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Υποβρύχιας αντλίας λυμάτων»

16.

Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την προμήθεια «Εξοπλισμού για την αντικατάσταση παλαιών και ιδιαίτερα ρυπογόνων οχημάτων» του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»

17.

Διαγραφή του με αριθ. 139/2015 (139/30.05.2014) χρηματικού καταλόγου.

18.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Καθίσματα για τον εξοπλισμό της αίθουσας Ασβεστοχωρίου»

19.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου».

20.

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Τόνερ, μελανοταινίες, μελάνες» – ομάδα αυθεντικών αναλώσιμων

21.

«1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2015 και ψήφιση πιστώσεων».

22.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «προμήθειας των εκατόν πέντε καθισμάτων κερκίδων για το γήπεδο ποδοσφαίρου Xoρτιάτη».

23.

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας “ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ”.

24.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Εξοπλισμoύ ελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων».

25.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «προμήθειας συστήματος καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων για το γραφείο εξυπηρέτησης του Πολίτη».

26.

Παράταση χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας «Ιστορικού-φωτογραφικού λευκώματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»

27.

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΤΔ Ασβεστοχωρίου» αρ. μελ. 93/2012 προϋπολογισμού 12.631,00 €

28.

«Έγκριση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 2014»

29.

Έγκριση απολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, οικονομικού έτους 2013.

30.

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (άρθρο 13 παρ.3 Ν.3013/2002)

31.

«Ορισμός εκπροσώπου στην Γ.Σ. της ΑΝΕΘ Α.Ε.»

32.

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΔΤ-ΔΦ σε ΚΟΡΑΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

33.

Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ηρακλή Τιτόπουλου στην Αθήνα.

34.

«Ανάκληση της απόφασης Δ.Σ. 654/2014επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Δ.Τ. και Δ.Φ. σε Μηνάκη Δημήτριο».

35.

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας.

36.

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κο Χατζηαντωνίου Κων/νο»

37.

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για χρήση κοινόχρηστου χώρου από είσοδο-έξοδο οχημάτων»

38.

«Αποδοχή πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και έγκριση των από 18/12/2014 πρακτικών αυτής»

39.

11η εντολή μεταφοράς ΣΑΤΑ 2014.

40.

Κατανομές ποσών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.(Α΄ Δόση 2015).

41.

«Υπογραφή νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.»

42.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Περισυλλογή – αποτέφρωση νεκρών ζώων».

43.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου και αναψυχής 2015

44.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Περισυλλογή – Φιλοξενία αδέσποτων ζώων της Δημ. Εν. Πανοράματος» 

45.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Περισυλλογή – Φιλοξενία αδέσποτων ζώων της Δημ. Εν. Πυλαίας» 

46.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Περισυλλογή – Φιλοξενία αδέσποτων ζώων της Δημ. Εν. Χορτιάτη» 

47.

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για προμήθειες που αφορούν Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σύμφωνα με την 885/2014 ΑΔΣ.

48.

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ‘Ολοκλήρωση κατασκευής της αμφιθεατρικής αίθουσας του πολιτιστικού κέντρου Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη’, προυπολογισμού 547.067,16 ευρώ

49.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Δαπάνη ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου” – Ψήφιση πίστωσης 14.944,50€  

50.

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Δαπάνες φυσικού στολισμού και ευπρεπισμού» – Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.570,85€

51.

Έγκριση εκτέλεσης εργασίας «Φωτογραφική κάλυψη αναγκών του Δήμου για εκδηλώσεις» – ψήφιση πίστωσης 7.995,00€.

52.

«Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους, που αφορούν τέλη χρήσης οστεοφυλακίων Κοιμητηρίων.»

53.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Επετειακού Λευκώματος για τα 70 χρόνια από το Ολοκαύτωμα Χορτιάτη, εκδόσεως ΕΛ.ΤΑ.».

54.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και του αναπληρωτή του, στη γνωμοδοτική επιτροπή της παραγράφου 7 του άρθρου 9 τουΝ.2881/2001 (ΦΕΚ Α 16) για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2015
55. Έγκριση εκτέλεσης της μελέτης «Προμήθεια : Υλικά Εξοπλισμού Οδών Για Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας»
56. Επαναψήφιση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών.
57. Επαναψήφιση πιστώσεων για την εξόφληση αμοιβών αιρετών παρελθόντων ετών.
58. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην εταιρία Γ.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» .
59. «Εξέταση αίτησης του Σακαλή Νικολάου του Γεωργίου με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για την ενταφιασμένη- στο Δημοτικό  Κοιμητήριο  της  Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του  Δήμου μας- Σακαλή Μαρίας».
60. Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
61. Αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου « Κατασκευή τμημάτων οδών μεταξύ των ΟΤ25,ΟΤ26, και ΟΤ 17 στην ΤΚ Εξοχής.
62 Έγκριση της εργασίας σύμφωνα με την από 16/01/2015 Τεχνικής Έκθεσης του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου για τη «Μετακίνηση – Ρυμούλκηση των ακινητοποιημένων οχημάτων».
63.

Ανάκληση των υπ. αρ. 465/2013, 577/2013 733/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας-Χορτιατη και καθορισμός χρήσεων του κοινου [ κοινόχρηστου] κληροτεμαχίου με αρ. 744 Πανοράματος ,ιδιοκτησίας Δήμου Πυλαίας-Χορτιατη [ Αίτηση Θεοχαρίδη Κωνσταντίνου]

 

64.

Ληψη απόφασης για Παραχώρηση δωρεαν χρήσης εδαφικών τμημάτων κοινοχρήστων χώρων της Δ. Ε Πανοράματος προς την ΔΕΔΔΗΕ για εγκατάσταση δύο [ 2] επιγείων υποσταθμών συνεπτυγμένου τυπου για την μεταφορά εναερίων υποσταθμών μεσαίας- χαμηλής τασης [ ΜΤ/ΧΤ].

65.

«Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ.Καϊτεζίδη Ιγνάτιου, στις 20-1-2015 στην Αθήνα για συνάντηση στο Υπουργείο Toυρισμού και ψήφιση πίστωσης ποσού 405,42€ για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής του.

66.

Τροποποιηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προυπολογισμού 2015.

67.

Έγκριση κατασκευής του έργου της με αρ. 9/2015 μελέτης της Δ.Τ.Υ με τίτλο «Επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης οδικού δικτύου από θεομηνίες στον οικισμό Αμπελάκια Τ.Κ Φιλύρου»

68.

«Έγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ.Καϊτεζίδη Ιγνάτιου στις 17-18/12/2014 στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους»

69.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Επεξεργασία και μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη προς απόρριψη στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης και η αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press– containers)».

 

 

 

 

 

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.